Świąteczne wersety biblijne

  Świąteczne wersety biblijne

Dla tych, którzy są związani z wyznaniem religijnym, szczególnie z chrześcijaństwem, sezon świąteczny to znacznie więcej niż Święty Mikołaj, świąteczne ciasteczka i dawanie prezentów. Wierzący świętuje okres adwentu poprzedzający narodziny Jezusa Chrystusa. Niezależnie od tego, czy szukasz bożonarodzeniowych wersetów biblijnych do udostępnienia na kartkach bożonarodzeniowych, na tematach świątecznych, czy po prostu w celach informacyjnych, mamy coś dla Ciebie.

Zebraliśmy 85 radosnych świątecznych wersetów biblijnych, pełnych pokoju i miłości. Te biblijne wersety o Bożym Narodzeniu nie tylko przypomną Ci o najważniejszej części okresu świątecznego, ale także będziesz mógł dzielić się nimi z ludźmi w swoim życiu.82 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia wersety biblijne

„Dlatego sam Pan da wam znak: Dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwie go Immanuel”. Izajasza 7:14


„Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem, gdy Mu ufacie, abyście byli przepełnieni nadzieją przez moc Ducha Świętego”. Rzymian 15:13


„A to jest świadectwo: Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu”. 1 Jana 5:11


„I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus; albowiem on zbawi swój lud od jego grzechów”. Mateusza 1:21


„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć; lecz darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”. Rzymian 6:23


„Chroń mnie, mój Boże. Bo u Ciebie się chronię”. Psalm 16:1


„Wzbudzę im proroka, takiego jak ty, spośród ich rodaków, Izraelitów, i włożę w jego usta moje słowa. Powie im wszystko, co mu rozkażę”. Powtórzonego Prawa 18:18


A Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu, bo wejrzał na pokorę swego sługi. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie błogosławić, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny — święte jest jego imię”. Łukasza 1:46-49


„A Jezus rósł w mądrości iw latach oraz w łasce u Boga i u ludzi”. Łukasza 2:52


„​ Raduj się wielce, Córo Syjonu! Krzycz, Córo Jeruzalem! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny i jadący na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy”. Zachariasza 9:9


„Dzięki niech będą Bogu za jego niewypowiedziany dar”. 2 Koryntian 9:15


„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Widzieliśmy Jego chwałę, chwałę Jednorodzonego Syna, który przyszedł od Ojca, pełen łaski i prawdy”. Jana 1:14


„Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego obfitowali w nadzieję”. Rzymian 15:13


„I modlę się, abyście wy, zakorzenieni i ugruntowani w miłości, wraz z całym świętym ludem Pana mieli moc pojąć, jak szeroka, długa, wysoka i głęboka jest miłość Chrystusa, i poznać tę miłość, która przewyższa wszelkie poznanie — abyście zostali napełnieni do miary pełnią Bożą”. Efezjan 3:17-19


Bądźcie mocni i nabierzcie otuchy wszyscy, którzy pokładacie nadzieję w Panu. Psalm 31:24


„Lecz gdy nadszedł wyznaczony czas, Bóg zesłał swego syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod Prawem, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”. Galacjan 4:4-5


„Lecz gdy się nad tym zastanowił, ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do domu Maryi, twej Małżonki, bo to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego Duch.' Mateusza 1:20


„Kochaj Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Marka 12:30


„Anioł odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego ten, który ma się narodzić, będzie święty. Będzie nazwany Synem Bożym”. Łukasza 1:35


— 20. z 82 bożonarodzeniowych wersetów biblijnych

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. John 3:16


„Niech się radują niebiosa i raduje ziemia”. Psalm 96:11


Pobłogosław nas, Panie, w te Święta Bożego Narodzenia nieskończoną miłością i cierpliwością. Naucz nas zawsze być miłym i błogosław naszej rodzinie i przyjaciołom. Świąteczny cytat religijny


„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. John 3:16


„Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem, gdy Mu ufacie, abyście byli przepełnieni nadzieją przez moc Ducha Świętego”. Rzymian 15:13


„A w polu byli pasterze, którzy czuwali nocą. I ukazał się im anioł Pański, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła”. Łukasza 2:8-9


„Chwalcie Pana, wszystkie narody! Wysławiajcie Go wszystkie narody! Albowiem wielka jest łaska jego ku nam, a wierność Pańska trwa na wieki. Chwalmy Pana!' Psalm 117


„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a latorośl z jego korzeni wyda owoc”. Izajasza 11:1


„I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus; albowiem on zbawi swój lud od jego grzechów”. Mateusza 1:21


„I stało się, gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego: Pójdźmy teraz aż do Betlejem i zobaczmy, co się stało, o czym Pan oznajmił nas.' Łukasza 2:15


„Oto panna pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się wykłada: Bóg z nami”. Mateusza 1:23


Niech Jego miłość otacza Was w nadchodzącym roku i zawsze.


„A gdy Jezus narodził się w Betlejem judzkim za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? bo ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon”. Mateusza 2:1-2


„Będzie dla was radością i rozkoszą i wielu będzie się radować z jego narodzin”. Łukasza 1:14


„Gdy go ujrzeli, rozpowszechnili wieść o tym, co im powiedziano o tym dziecku, a wszyscy, którzy to usłyszeli, byli zdumieni tym, co pasterze im powiedzieli”. Łukasza 2:17-18


„To wam powiedziałem, abyście we Mnie pokój mieli. Na świecie ucisk macie, ale miejcie odwagę; Zwyciężyłem świat”. Jana 16:33


Niech w tym roku zbliżysz się jeszcze bardziej do Boga. Wesołych Świąt dla Twojej rodziny i błogosławieństwa Bożego.


„Albowiem Człowieczy ma przyjść z majestatem swego Ojca ze swoimi aniołami. A potem odpłaci każdemu za to, co ta osoba uczyniła”. Mateusza 16:27


„A Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Łukasza 2:19


„Wykrzykujcie i śpiewajcie radośnie, miasto Syjon, bo święty Izraela jest wielki wśród was”. Izajasza 12:6


— 40. z 82 bożonarodzeniowych fragmentów Biblii

„Wesołe serce działa jak lekarstwo”. Przysłów 17:22


„I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga”. Łukasza 2:13


„Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, gdyż On zbawi swój lud od jego grzechów”. Mateusza 1:21


„Modlę się, aby swoim chwalebnym bogactwem wzmocnił was mocą przez swojego Ducha w waszej wewnętrznej istocie”. Efezjan 3:16


„Dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel; On jest Mesjaszem, Panem”. Łukasza 2:11


„Albowiem dziecię nam się narodziło, syn jest nam dany, a władza spocznie na jego barkach. I nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju”. Izajasza 9:6


„A Jezus rósł w mądrości iw latach oraz w łasce u Boga i u ludzi”. Łukasza 2:52


„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. John 3:16


„A anioł odpowiedział i rzekł do niej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię; dlatego też to, co się z ciebie narodzi, święte będzie nazwane Synem Bożym”. Łukasza 1:35


„Kiedy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali”. Mateusza 2:10


„Ale wy jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, szczególną własnością Boga, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”. 1 Piotra 2:9


„Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie”. Psalm 23:1


„Anioł odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Tak więc święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym”. Łukasza 1:35


„Zachęcaliśmy, pocieszaliśmy i błagaliśmy każdego z was, abyście postępowali w sposób godny Boga, który wzywa was do swego królestwa i chwały”. 1 Tesaloniczan 2:12


„Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się. Przynoszę wam dobrą nowinę o wielkiej radości dla całego ludu”. Łukasza 2:10


„Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmienności ani cienia zmienności”. Jakuba 1:17


„Przyszli z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie”. Łukasza 2:16


„A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego”. Rzymian 15:13


„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który obiecał”. Hebrajczyków 10:23


„A to jest świadectwo: Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu”. 1 Jana 5:11


— 60. z 82 bożonarodzeniowych wersetów biblijnych

„Prawdziwa światłość, która oświeca wszystkich, przychodziła na świat. Był na świecie, a chociaż świat powstał przez niego, świat go nie poznał”. Jana 1:9-10


„A mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby według bogactwa swojej chwały w Chrystusie Jezusie”. Filipian 4:19


„Kochajcie się szczerym uczuciem i czerpcie przyjemność z okazywania sobie wzajemnego szacunku”. Rzymian 12:10


„Wszystko ma swoją porę, czas na każdy cel pod niebem”. Kaznodziei 3:1


Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; wszystko jest możliwe u Boga”. Marka 10:27


„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć; lecz darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”. Rzymian 6:23


„Chwalcie Pana, wszystkie narody! Wysławiajcie Go wszystkie narody! Albowiem wielka jest łaska jego ku nam, a wierność Pańska trwa na wieki. Chwalmy Pana!' Psalm 117


„Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo; znalazłeś łaskę u Boga. Poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”. Łukasza 1:30-32


'Czy ty nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Pan jest wiecznym Bogiem, Stwórcą krańców ziemi. Nie zmęczy się ani nie zmęczy, a jego zrozumienia nikt nie może pojąć”. Izajasza 40:28


„W jego imieniu narody położą nadzieję”. Mateusza 12:15-22


„Uważam, że naszych obecnych cierpień nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”. Rzymian 8:18


Cicha noc, gwiazda w górze, błogosławiony dar nadziei i miłości, błogosławione Boże Narodzenie dla Ciebie.


— Biblijne wersety o znaczeniu Bożego Narodzenia

„Boże Narodzenie nie polega na otwieraniu prezentów. Chodzi o otwarcie naszych serc na miłość Chrystusa”.


„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a latorośl z jego korzeni wyda owoc”. Izajasza 11:1


„Dobry jest Pan, schronienie w czasie utrapienia. Troszczy się o tych, którzy Mu ufają”. Nahuma 1:7


„Ale ty, Betlejem Efrata, chociaż jesteś małe wśród tysięcy Judy, jednak z ciebie mi wyjdzie ten, który ma być władcą w Izraelu; których wyjścia są od dawna, od wieczności”. Micheasza 5:2


„Oto godna zaufania wypowiedź, która zasługuje na pełne przyjęcie: Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników – z których ja jestem najgorszy. Ale właśnie dlatego okazano mi miłosierdzie, aby we mnie, najgorszym z grzeszników, Chrystus Jezus okazał swoją niezmierną cierpliwość jako przykład dla tych, którzy w Niego uwierzą i otrzymają życie wieczne. A Królowi wiekuistemu, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków”. Tymoteusza 1:15-17


„Niech wasze światło świeci przed innymi”. Mateusza 5:16


„Niech królowie Tarszisz i wysp oddają mu daninę, królowie Saby i Seby niech przyniosą dary! Niech upadną przed nim wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody!” Psalm 72:10-11


„Po wejściu do domu zobaczyli Dzieciątko z Matką Jego Maryją; a oni upadli na ziemię i oddali Mu pokłon. Następnie otworzywszy swoje skarby, złożyli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę”. Mateusza 2:11


„Będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu tron ​​jego ojca Dawida i będzie panował nad potomstwem Jakuba na wieki; Jego królestwo nigdy się nie skończy”. Łukasza 1:32-33


„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Łukasza 2:14


„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce”. Jana 10:11


— 80. z 82 bożonarodzeniowych wersetów biblijnych

„Słowo ożywiło wszystko, co zostało stworzone, a Jego życie oświeciło wszystkich”. Jana 1:4


„Pokój zostawiam wam; mój pokój wam daję. Nie daję wam tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze i nie lękajcie się”. Jana 14:27


„Przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie musiał pozostawać w ciemności”. Jana 12:46

—————————

Więcej Boże Narodzenie treść dla Ciebie:

Świąteczne ciekawostki pytania // Świąteczne kolejki do odbioru // Świąteczne żarty // Świąteczne żarty taty // Świąteczne żarty z krakersów // Świąteczne kalambury // Żarty elfów // Śmieszne świąteczne cytaty // Boże Narodzenie Puk Puk Dowcipy